Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: ChatBoss Kft.
Székhely: 9022 Győr, Bisinger József sétány 18.
Email: info@chatbossteam.com
Honlap: www.chatbossteam.com
Cégjegyzék szám: 01-10-046053

A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek (jelen esetben a rendezvényen résztvevők, akik elérhetőségeiket megadták) számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Társaságunk chatbot fejlesztéssel foglalkozik és kiállítóként jelen van különböző szakmai rendezvényeken, ahol bemutatja a termékeit. A konferenciákon aktív ügyfélkapcsolatokat kíván építeni a jelenlévő résztvevőkkel, későbbi marketing (reklám) közvetlen megkeresés, illetve, üzletszerzés céljából, melyhez szükséges a cégek képviselőinek, szakembereinek elérhetősége, valamint egyéb személyes adata. A Társaság az érintetteket termékeikkel, illetve szolgáltatásaikkal kívánja megkeresni, mely során bemutatásra kerülnek dobozos termékek, elérhető szolgáltatások, valamint a dobozos termékek
ismeretében felmerülő további ügyféligények kiszolgálásának lehetőségei.
A személyes adatok kezelésére az üzletszerzési tevékenységünk érdekében kerül sor, az érintettek hozzájárulása alapján. A személyes adatok gyűjtését, tárolását, illetve egyéb adatkezelési tevékenységet úgy végzünk el, hogy ahhoz illetéktelen személy/személyek ne férjenek hozzá. A személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.


Az adatkezelési tevékenységünk vitelében különös tekintettel vagyunk a GDPR-ről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szellemére és rendelkezéseinek betartására.

Kezelt adatok

Tevékenység: Értékesítés/Ügyfél szerzés
Adatfajta: név, telefonszám, email cím, pozíció, cég megnevezés
Jogalap: Hozzájárulás
Cél: Marketing célú, közvetlen üzletszerzés céljából történő kapcsolatfelvétel
Őrzési idő: Hozzájárulás visszavonásáig/3 év

Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

  • Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (jelen adatkezelési tájékoztatóval).

  • Hozzáférni az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz

  • Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni

  • Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni

  • Az adatkezelés korlátozását kérni

  • Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen

  • Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni. Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 ; www: www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hozzájáruló nyilatkozatot: Link